top of page

Klient indywidualny

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną i doradztwo Klientom indywidualnym. 
W szczególności oferujemy pomoc i doradztwo prawne w poniższych sferach:

beautiful-stylist-studio.jpg

Prawo obligacyjne

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów lub czynów niedozwolonych 
(np. błędy medyczne, błędy w sztuce budowlanej wypadki komunikacyjne)

przygotowywanie i opiniowanie umów których stroną jest konsument

reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami

podejmowanie działań przedsądowych o charakterze mediacyjnym

Prawo karne

obrona w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego

reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego

reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego w postępowaniu sądowym

pełnienie roli obrońcy w postępowaniu wykonawczym

Sprawy administracyjne
i sądowo-administracyjne

pomoc w uzyskiwaniu zaświadczeń i zezwoleń

reprezentacja stron w postępowaniach przed organami administracji publicznej

reprezentacja stron w postępowania przed sądami administracyjnymi

sporządzanie opinii w zakresie prawa administracyjnego

Prawo rodzinne

prowadzenie spraw o rozwód ze wszystkimi związanymi z tym aspektami, 
w szczególności ustalenie władzy rodzicielskiej, prawa do kontaktów z dziećmi, prawa do mieszkania

reprezentowanie stron w sprawach o alimenty

prowadzenie spraw o orzeczenie separacji

Prawo spadkowe

reprezentowanie stron w postępowaniach o stwierdzenie nabycia oraz dział spadku

dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku i zapisu

prowadzenie postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności testamentu

Prawo pracy

reprezentowanie pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy lub 
o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy

reprezentowanie pracowników w sprawach o odszkodowanie za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych oraz za mienie powierzone

Prawo rzeczowe

dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia posiadania oraz wydania nieruchomości

prowadzenie postępowań o stwierdzenie nabycia prawa własności przez zasiedzenie

prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem służebności drogowych i przesyłowych

prowadzenie spraw dotyczących współwłasności, w tym także w przedmiocie jej zniesienia

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page