top of page

Prawo budowlane

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe wsparcie uczestników przedsięwzięć budowlanych, a także wsparcie w ramach konkretnych inwestycji. Odciążymy Twoją działalność tak by zapewnić Ci bezpieczeństwo, a także możliwie jak najbardziej usprawnić proces realizacji. W ramach współpracy:

W Budowie

zweryfikujemy i w razie potrzeby pomożemy w negocjacjach postanowień umowy z Inwestorem

pomożemy przygotować pisma i wnioski do inwestora na etapie realizacji umowy

udzielimy wsparcia w niezbędnych procedurach administracyjnych

sformalizujemy współpracę z podwykonawcami, w tym w szczególności zaproponujemy rozwiązania minimalizujące ryzyko nienależytego wykonywania umowy przez te podmioty

będziemy reprezentować Twoje interesy w sporach z inwestorami i podwykonawcami w zakresie nienależytego wykonania umowy skutkującego naliczeniem kar umownych,  a także przedstawimy możliwości ochrony przed ich naliczeniem

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page