top of page

Zamówienia
publiczne

Oferujemy kompleksową obsługę prawną zarówno dla wykonawców, zamawiających jak i przystępujących do zamówień publicznych. W szczególności w następujących obszarach:

Pióro wskazujące i palec na dokumencie

Dla wykonawców

analiza wymogów stawianych przez zamawiających, w tym ich kontrola pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

pomoc w sporządzaniu ofert i wniosków, tak by odpowiadały ustanowionym warunkom

sporządzanie odwołań i reprezentowanie wykonawców w toczących się postępowaniach zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed sądami powszechnymi

przygotowywanie i opiniowanie umów konsorcjalnych

Dla zamawiających

pomoc w wyborze trybu udzielania zamówienia publicznego

przygotowywanie i opiniowanie postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

monitorowanie prawidłowości przebiegu procedury przetargowej, z uwzględnieniem opiniowania czynności podejmowanych w toku postępowania

reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi

Dla przystępujących

analiza rozstrzygnięć zamawiających pod kątem zasadności przystąpienia 
do toczącego się postępowania odwoławczego

reprezentowanie przystępujących w toczących się postępowaniach zarówno przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak i przed sądami powszechnymi

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page