top of page

Regulamin korzystania z usługi
Porada on-line

To jest tylko przykładowy tekst regulaminu
Regulamin korzystania z Usługi Konsultacje Online

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi Konsultacje Online dostępny pod adresem internetowym fenomed.pl  prowadzony jest przez Pawła Skorego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Skory, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5541839840.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Pacjentów korzystających z Usług Konsultacje Online i określa zasady korzystania z Usług Konsultacje Online oraz zasady i tryb zawierania Umów o świadczenie Usług Konsultacje Online z Pacjentem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 3. Przez użyte w Regulaminie Usług Konsultacje Online pojęcia rozumie się:

  1. Konsultacja online – Usługa obejmująca Świadczenia Telemedyczne;

  2. Lekarz – osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, udzielająca Świadczeń Telemedycznych;

  3. Usługa –  usługa z zakresu Świadczenia Telemedycznego

  4. Usługodawca – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Paweł Skory, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5541839840;

  5. Świadczenie Telemedyczne – świadczenie zdrowotne udzielane przez Lekarza za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
   w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;

  6. Umowa – umowa o świadczenie Usług Konsultacje Online, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacje Online.

  7. System Teleinformatyczny/ Serwis –  oprogramowanie należące do Usługodawcy udostępnione Pacjentowi pod adresem internetowym www.fenomed.pl, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć telekomunikacyjną celem świadczenia Usług Teleinformatycznych.

  8. Formularz danych płatności – formularz niezbędny do dokonania płatności.

  9. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Systemie Teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiający utworzenie przesłanie danych niezbędnych do wykonania Usługi Konsultacji Online.

 4. Podmiotem świadczącym Usługi Konsultacje Online jest Lekarz wybrany przez Pacjenta udzielający świadczeń w Klinice Fenomed. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konsultacje Online następuje wraz z dokonaniem opłaty za Konsultację Online.

 5. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

 6. Lekarz świadczy Usługi Konsultacje Online, określone w Regulaminie, na rzecz Pacjenta za pośrednictwem Serwisu.

§2. Podstawy prawne

 1. Prawo telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.);

 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);

 3. Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.);

 4. Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.);

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 6. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

§ 3. Usługi Konsultacje Online

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi Konsultacje Online jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz uiszczenie opłaty za Usługę.

 1. Komunikacja Pacjenta z Lekarzem może przebiegać w formie:

  1. telekonferencji – przekazu audio między Pacjentem a Lekarzem za pośrednictwem telefonu.

 1. Wybór formy komunikacji jest zależny od preferencji Pacjenta.

 2. Warunkiem udzielenia Pacjentowi Świadczenia Telemedycznego jest uzupełnienie następujących danych w Formularzu rejestracyjnym:

  1. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),

  2. numer PESEL, jeżeli został nadany lub inny numer ewidencyjny (w przypadku braku numeru PESEL),

  3. adres e-mail i numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego),

  4. adres miejsca zamieszkania

  5. dane i dokumenty dotyczące stanu zdrowia, niezbędne do realizacji Świadczenia Telemedycznego,

 1. Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Pacjent podaje w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Serwisu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zamówienia Usługi.

 2. W przypadku gdy Pacjentem jest osobą nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych osobą udzielającą informacji jest jego przedstawiciel ustawowy.

 3. Świadczenia Telemedyczne nie obejmują świadczeń zdrowotnych wymagających osobistego, bezpośredniego kontaktu z osobą wykonującą zawód medyczny.

 4. Jeżeli wymaga tego postawiona uprzednio diagnoza, Lekarz w ramach udzielania Świadczenia Telemedycznego może wystawić e-receptę, e-ZLA i/lub e-skierowanie jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 5. Do wystawienia e-recepty, e-ZLA i/lub e-skierowania Lekarz może wymagać od Pacjenta przedłożenia dokumentów potwierdzających postawioną uprzednio diagnozę, takich jak:

  1. karta wypisu ze szpitala,

  2. dokumentacja medyczna,

  3. wyniki badań laboratoryjnych/obrazowych.

 1. Jednostkowa Usługa Konsultacji online trwa 15 minut (jedna jednostka czasu). Jeżeli Usługa wymaga więcej czasu, Konsultant przedłuża czas trwania konsultacji do czasu niezbędnego z punktu widzenia medycznego problemu Pacjenta. Za przedłużenie czasu trwania jednostkowej konsultacji opłata nie jest pobierana.

 2. Udzielanie przez Lekarzy Świadczeń Telemedycznych, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, dostępnymi za pomocą Systemu Teleinformatycznego lub systemu łączności, metodami i środkami rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

 3. Lekarze prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta.

 4. Konsultacja lekarska w ramach Konsultacji Online może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Pacjenta, dotychczasowego leczenia, wyników badań, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych.

 5. Lekarz przeprowadza badanie Pacjenta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.

 6. Przebieg świadczenia Usługi Konsultacje Online może być rejestrowany przez Lekarza, a jego zapis może być przechowywany wraz z dokumentacją medyczną. Akceptując Regulamin Pacjent wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usługi Konsultacje online, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

 7. Pacjent ma wgląd do swojej dokumentacji medycznej. Może również otrzymać kopię dokumentacji medycznej.

 8. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Lekarzowi wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania Świadczeń Telemedycznych, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia Świadczenia Telemedycznego.

 9. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie Usług Konsultacje Online.

 10. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Pacjenta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Pacjencie.

 11. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług przez Pacjenta w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Umowa zawierana na zasadach określonych w Regulaminie Usług Konsultacje Online jest umową dotyczącą usług zdrowotnych w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

 2. Dokonanie wpłaty przez Pacjenta jest równoznaczna z zawarciem umowy
  o Usługi Konsultacje online oraz akceptacją Regulaminu Usług Konsultacje Online.

 3. Opłata za Usługę Konsultacja online wynosi 150 zł brutto.

 4. Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania Usługi Konsultacja Online.

 5. W celu zawarcia umowy o Usługę Konsultację Online należy

  1. Zrealizować zamówienie Usługi Konsultacji Online za pośrednictwem Serwisu.

  2. Dokonać wpłaty za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności internetowych, na który Pacjent zostaje automatycznie przekierowany.

  3. Wypełnić Formularz rejestracyjny.

 6. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu danych płatności.

 7. W ciągu 48h od zweryfikowania płatności Usługodawca kontaktuje się telefonicznie z Pacjentem celem uzgodnienia daty i godziny wykonania Usługi Konsultacja Online. Wyłączeniu podlegają dni świąteczne, weekendy oraz dni wolne od pracy.  Potwierdzenie wyznaczonej daty i godziny Konsultacji Online Pacjent otrzymuje w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym.

 8. W wyznaczonym uprzednio terminie Pacjent powinien oczekiwać połączenia ze strony Usługodawcy.

 9. Jeżeli Pacjent nie odbierze połączenia od Usługodawcy w wybranym uprzednio terminie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Pacjenta opłatą w wysokości równej cenie zamówionej Usługi Konsultacje Online.

 10. W przypadku odwołania Konsultacji Online z wyprzedzeniem nie mniejszym niż cztery godziny  przed planowaną Konsultacją Online Pacjent ma prawo do zwrotu kwoty uiszczonej opłaty.  Usługodawcę należy powiadomić o woli rezygnacji z Usługi drogą telefoniczną i/lub w formie wiadomości e-mail. Nie powiadomienie Usługodawcy o rezygnacji w czasie krótszym niż cztery godziny przed Konsultacją Online będzie skutkowało brakiem zwrotu uiszczonej kwoty.

 11. Pacjent ma możliwość modyfikacji terminu Konsultacje Online po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym bądź za pomocą wiadomości e-mail z Usługodawcą, nie później niż cztery godziny przed planowaną Konsultacją Online.

 12. Okres czterech godzin, o którym mowa w dwóch poprzedzających punktach liczony jest wstecz od daty i godziny planowanej Konsultacji Online z wyłączeniem czasu wykraczającego poza czas pracy Usługodawcy.

 13. Po wykonaniu Usługi Konsultacji online Pacjent traci możliwość odstąpienia od Umowy, o czym zostaje poinformowany.

 14. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą stronę warunków Umowy, przepisów prawa lub praw drugiej strony lub osoby trzeciej.

§ 5. Wymogi techniczne

Celem przeprowadzenia Usługi Konsultacje Online Pacjent zobowiązany jest spełnić warunki techniczne, określone w Regulaminie.

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internetowej i dowolną przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

 4. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci komórkowej/telefonicznej.

§ 6. Reklamacje

 1. Pacjentowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku
  ze zrealizowaną Usługą Konsultacje Online. Zapytania, uwagi i reklamacje dotyczące działania Serwisu i związanych z nim kwestii natury technicznej należy zgłaszać na adres e-mail fenomed@feomed.pl

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, chyba że odpowiedni Regulamin Organizacyjny przewiduje krótszy termin.

 3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:

  1. dane pozwalające na identyfikację Pacjenta: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);

  2. określenie przedmiotu reklamacji,

  3. określenie ewentualnych żądań Pacjenta,

  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Usługi Konsultacji Online.

§ 7. Postanowienia końcowe

Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych oraz które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.

portrait-successful-business-woman-using-digital-tablet.jpg
smiling-adult-businessman-receiving-lovely-message-his-phone-while-walking.jpg

Porada on-line

Wybierz datę i godzinę, która Ci odpowiada i spotkajmy się on-line.
bottom of page